"بوستان سعدی" на русском языке, автор: Saadi. Русский перевод книги "بوستان سعدی".

Популярные книги 0 Comments

بوستان سعدی на русском языке

Рады представить вам русский любительский перевод книги «بوستان سعدی» от автора Saadi.

Перевод на русский язык выполнил Герасимов Ярослав.

Оригинальное краткое описание:

بوستان سعدی بر اساس نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی با مقدمه، شرح، توضیحات، تعلیقات و فهارس از منوچهر دانش پژوه با خوشنویسی حسین عبیری انتشارات هیرمند سال 1384

Русский перевод книги «بوستان سعدی» в формате .fb2

Добавить свой комментарий:
Имя:
E-mail:
Сообщение: